Hungry Brains - Læring i et nyt perspektiv

Hungry Brains er et projektorienteret, elevstyret og individbaseret læringsforløb, der har til formål at guide eleverne til at finde frem til egen læringslyst. Som det ligger i titlen, baserer Hungry Brains-forløb sig på elevens nysgerrighed og lyst til læring og udvikling. Vi er født med en stor lyst til læring og tro på os selv, men erfaringen viser, at dette allerede ved indskolingsalderen kan have ændret sig.

Eleven arbejder i Hungry Brains forløbet sammen med en vejleder fra Gifted Institute der støtter, guider og superviserer eleven gennem hele forløbet.

Projektet kan gennemføres som individuelt og/eller gruppeforløb, afhængigt af elevens behov og præferencer.

Vi starter forløb op løbende og efter nærmere aftale.

Det praktiske forløb

I samarbejde med vejlederen udvælger eleven ud fra egne interesser og ønsker et projekt, der arbejdes på i de 10 uger, forløbet varer. Undervisningen afvikles primært gennem onlinemøder mellem elev og vejleder og med enkelte fysiske møder.

Forløbet afsluttes med elevens præsentation af produktet, der kan være af skriftlig, kreativ, eksperimentiel eller praktisk karakter.

Som eksempel er der i pilotprojektet arbejdet med fremstilling af ”surt slik”. Eleven dykker detaljeret ned i emnet og afdækker alle aspekter af det fra idé, gennem praktiske og faglige overvejelser til produktion og præsentation af det færdige produkt.

I samarbejde med vejlederen kontakter eleven i forløbet fagspecialister indenfor det valgte emne.

Et anderledes læringsforløb

Forløbet adskiller sig fra traditionelle læringsforløb blandt andet ved at flytte fokus fra den sædvanlige læringssituation og give mulighed for at agere i et nyt set-up.

Der løsnes op for nye handlemuligheder og gives nye perspektiver, lyst og mulighed for en redesignet og tilpasset tilgang til fagligt stof. Forløbet giver herudover ny viden om elevens læringspræferencer, der fremadrettet kan anvendes i hjemmet og i den daglige læringssituation.

De anvendte læringsmetoder er kendt fra flere årtiers undervisning på blandt andet amerikanske skoler for højtbegavede børn. Vi har i pilotprojekter arbejdet på at omsætte erfaringerne til et dansk, hovedsageligt online-baseret forløb.

Målet er, at eleverne ved afslutning af forløbet har tilegnet sig større selvindsigt og selvværd, motivation for læring samt har opnået en højere grad af mestringstro (self-efficacy). Erfaringerne fra skoler, der arbejder med højtbegavede, og de erfaringer, vi selv har med højtbegavede børn, fortæller os, at disse børn har et stort behov for medbestemmelse og gensidig tillid i læringssituationer, hvilket er fundamentet for tilgangen til Hungry Brains.

Vi samarbejder om forløbet med Markus Hunt, Head of The Logan School for Creative Learners fra USA.

Målgruppen for forløbet

Tilgangen og metoderne kan anvendes til stort set alle børn og unge, men er målrettet højtbegavede børn i skolealderen. Erfaringerne viser, at netop højtbegavede børn i læringssituationer ofte kæmper med manglende motivation, manglende selvtillid og selvforståelse – dette ofte med skolevægring og generel mistrivsel til følge.

Hvad får eleven ud af forløbet?

Formålet med forløbet er at give eleven større selvindsigt, selvforståelse, selvværd og mestringstro, således at eleven også i daglige læringssituationer får redskaber til at tackle de udfordringer, der for højtbegavede kan ligge i at skulle agere i statiske læringsrammer.

Under forløbet opfordres og støttes eleven til at navigere sig selv og sin egen virkelyst, at træffe egne valg og prioritere egen indsats.

Gennem en vedholdende og unik tilgang til børn og læring søger vi gennem forløbet at styrke elevens mestringstro (self-efficiacy).

Under forløbet gennemgår vi en række psykologiske øvelser, der udføres sammen med vejleder. Disse justeres, vælges og tilpasses efter hver enkelt elevs profil og behov.

Forløbet afsluttes med en evaluering omkring elevens læringspræferencer, styrker og udfordringer.

Har du lyst til at høre mere om forløbet, eller ønsker du at tilmelde dit barn, kan du kontakte os på contact@gifted-institute.com.